Verbeterscan

Om de prestaties van uw bedrijf te verhogen en te behouden, is speciaal voor u de verbeterscan ontwikkeld. Met de verbeterscan bieden wij u nu de kans om binnen uw bedrijf de efficiëntie, de effectiviteit, kwaliteit, klant en medewerkerstevredenheid te verhogen en verspilling te verdrijven.

Waarom zou u een verbeterscan uit laten voeren

  • Om alle schakels binnen bedrijfsvoeringketen door te lichten op verbeterkansen.
  • Om een objectief overzicht te krijgen van de risico’s en kansen binnen uw bedrijf.
  • Voor een helder beeld van verspillingen die er binnen uw bedrijf plaats kunnen vinden.
  • Voor een blik op de toekomstbestendigheid van uw bedrijf/ organisatie.
  • Om aan de hand van een totaalbeeld van de risico’s en verbeterkansen te kunnen werken aan het versterken van uw bedrijf/ organisatie.

Korte route naar de Try-out van de verbeterscan.

Voor u als ondernemer is het van levensbelang om alle aspecten van het bedrijf perfect op orde te hebben. Risico’s en verbeterkansen tijdig te signaleren en de benodigde acties uit te zetten. De kwaliteit cyclus Plannen–uitvoeren– evalueren–bijstellen, is daarbij een uitstekende leidraad. Maar de nadruk ligt vaak nog bij de actie, bij het uitvoeren. De winst ligt voor veel bedrijven bij het evalueren en de benodigde vervolgacties uit te zetten. Daarom zoomt de verbeterscan in op de praktijk gerelateerd aan de kwaliteit cyclus.

“Is de verbeterscan een foutenanalyse?”

Nee, de focus ligt niet op de fouten, maar op de bestaande en nieuwe kansen. Natuurlijk is het een staaltje psychologie “ de verbeterscan”. Een “foutenscan” is niet echt populair. Onderzoek van Intermediair toont aan dat er binnen het bedrijfsleven nog steeds een taboe rust op het toegeven van iets wat fout gegaan is. Fouten kunnen echter tot verhelderende inzichten en vernieuwing leiden als we ze toe kunnen en mogen geven. Dan pas kunnen we analyseren wat en waarom het fout gegaan is en de benodigde preventieve maatregelen nemen.

“Een organisatie is als een levend orgaan, dus voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig”

U zou de verbeterscan kunnen vergelijken met een gezondheidsscan, een belichten van de vitale onderdelen. Van de bedrijfsvoering in dit geval. De verbeterscan is als een opname vanuit verschillende invalshoeken. Erkende kwaliteitsnormen, managementsystemen en instrumenten vormen de basiselementen van de scan. De resultaten zijn input voor het elimineren van de risico’s en het verbeteren van de kwaliteit. U wilt als ondernemer niet achter de feiten aanlopen. U bent geholpen met een dashboard dat u de benodigde informatie verschaft om tijdig bij te kunnen sturen.

Wat levert de scan u op;

Een beeld van de sterke en de zwakke kanten, de risico’s en verbeter-kansen. Kansen om verbetering te realiseren in relatie tot kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. De resultaten kunnen bovendien een leidraad bieden bij het maken van beleidsmatige keuzes voor de toekomst.
De praktijk toont aan dat belangrijke verbeterkansen aan het licht gebracht worden met uitvoering van de scan. Het kan om simpele zaken gaan, de zogenaamde Quick wins die eenvoudig door te voeren zijn. Of verbeterkansen die op middellange en lange termijn tot meer succes leiden. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven succesrijk blijven door veelzijdig te verbeteren en te innoveren . Waar ruimte is om te leren en verbeteren is ruimte voor innovatie. Dit werkt motiverend op het personeel, verhoogt kwaliteit en productiviteit, leidt tot meer klanttevredenheid en tot meer winst.

 

Werkwijze:

  • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de standaard scan toegespitst op uw type organisatie. Desgewenst kan direct het eerste interview plaats vinden.
  • De interviews worden bij voorkeur gevoerd met een selectie van functies binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld een interview met een manager/hoofd en aangewezen medewerker(s) en een interview met de directeur/eindverantwoordelijke. Dit komt de objectiviteit en beleving van de feitelijke omstandigheden ten goede.
  • Na de interviews wordt een analyse gemaakt van de antwoorden en een rapport opgesteld met de belangrijkste bevindingen en verbeterkansen. Dit rapport wordt vervolgens met u besproken.

Benieuwd wat de verbeterscan u op kan leveren?

Vul de verkorte versie van de verbeterscan in en ontdek uw kansen.