Arbo en milieu

Improvety is inzetbaar voor advies of ondersteuning op Arbo gebied. Onder ander voor de uitvoering van de RIE, waarbij de mogelijke risico’s in kaart gebracht worden voor de Veiligheid, Gezondheid en het Welzijn van de mensen die zich in de organisatie of op het project bewegen. Voor het opstellen van een plan van aanpak, die gericht is op het elimineren of beperken van risico’s. Of voor het sturen op navolging van het PVA, het werken aan VCA of een Ohsas certificeerbaar Arbo managementsysteem.

Een goede zorg voor arbeidsomstandigheden kweekt goodwill bij de medewerkers, de mensen die een deel van hun leven investeren in uw organisatie. Het is een gedeelde zorg van de werkgever en werknemer.
Het menselijk lichaam geeft meestal signalen wanneer de grens van het maximaal toelaatbare van slechte invloeden bereikt is. Als de belasting te hoog wordt, ontstaat schade. De Arbowet, het Arbobesluit, Arboregels en beleidsregels zijn bedacht om preventief te werken voor het menselijk lichaam. Of dit nu uit commercieel oogpunt is of uit betrokkenheid, feit is dat het bescherming biedt.
In de Arbowetgeving worden de aspecten beschreven die nadelige gevolgen hebben voor het menselijk lichaam. Enkele voorbeelden hiervan zijn fysieke belasting, geluid en trillingen, klimaat, straling, gevaarlijke stoffen en psychische belasting. De wetgeving geeft in veel gevallen eveneens aan wat de maximaal toelaatbare belasting is. Zo is de werkgever bijvoorbeeld verplicht om gehoorbescherming ter beschikking te stellen als het geluidsniveau op een arbeidsplaats hoger is dan 80dB.

Om te kunnen beoordelen aan welke gevaren de werknemer blootgesteld kan worden is het voor een werkgever verplicht om een RIE (risico inventarisatie en evaluatie) uit te voeren en deze te laten beoordelen door een gecertificeerde Arbodienst. Vervolgens is het voornamelijk van belang om alle gevaren zo goed als mogelijk te elimineren.

Een goede zorg voor de arbeidsomstandigheden wordt momenteel nog middels wetgeving afgedwongen door de overheid. Zowel werkgever als werknemer kan profiteren van een goede zorg voor de arbeidsomstandigheden. Een zieke werknemer kost geld. Een gezonde werknemer die geen last ondervindt van de werkomstandigheden levert geld op.

MILIEU

Milieuzorg hangt samen met de aandacht en betrokkenheid door zowel het bedrijfsleven als de overheid. Investering in beleid en handhaving is vereist. Het bedrijfsleven ervaart weinig druk op milieuzorg als handhaving vanuit de overheid geen prioriteit heeft. Improvety is van mening dat elke organisatie verantwoordelijk is voor haar milieubelasting, ongeacht het overheidsbeleid.

De afgelopen decennia is er met horten en stoten meer aandacht voor het milieu gekomen. We hebben milieustraten, glascontainers en batterijbakjes, om milieubelasting te voorkomen. Maar er zijn helaas ook nog steeds individuen en organisaties die schade toebrengen aan het milieu. De overheid werkt met de wet milieubeheer aan beheersing.

Natuurlijk heeft iedere burger een milieubewustzijn, maar wordt daar niet altijd op aangesproken. Dit geldt ook voor uw bedrijf. Opdrachtgevers kunnen daarnaast ook invloed uitoefenen door milieueisen te stellen.
Improvety kan u desgewenst van dienst zijn bij het opstellen van een inventarisatie en evaluatie van Arbo en milieurisico’s en de daarvoor benodigde beheersmaatregelen.

Welvaart, efficiency, bedrijfsresultaat en milieu hoeven niet te botsen met elkaar. Vaker nog zijn deze complementair en in uw (bedrijfs) belang.